Klienditugi: 6560000
E-R 9-19
Vastutustundlik laenamine

 
Credit.ee OÜ juhtkond lähtub seadusest tuleneva vastutustundliku laenamise põhimõttest. Vastutustundliku laenamise põhimõte tähendab, et laenutoode peab olema konkreetsele laenusaajale sobiv ning tarbijale tuleb anda informatsioon lähtuvalt tema vajadustest ja võimalustest, mis eeldab laenusaaja krediidivõimelisuse täpsemat hindamist. Credit.ee on kohustatud välja arvutama tarbija mõistliku laenukoormuse, mille käigus tuleb kindlaks teha kliendi võime teenindada konkreetsest laenulepingust tulenevat kohustust.

Mõistliku laenukoormuse arvutamiseks ning tarbija tausta uurimiseks kasutab Credit.ee andmekogusid, mis on Eestis avatud. Tarbija majanduslikku seisu kajastavad andmekogud, mida on võimalik krediidivõimelisuse hindamisel kasutada, on näiteks Ametlikud Teadaanded, Kinnistusraamat, Äriregister, Maksehäireregisterid Krediidiinfo ja Taust.ee.

Kogutud andmete põhjal teeb Credit.ee otsuse eelkõige selles osas kas klient on võimeline jätkusuutlikult tagastama laenu oma sissetulekute arvelt arvestades juba olemasolevaid kliendi finantskohustusi.

Laenuotsuse tegemine:
iga laenuandmise otsus põhineb laenuanalüüsil;
▪ laenuandmise otsuseid võivad teha ainult vastavat õigust omavad isikud (laenuhaldurid);
▪ Credit.ee laenutöötajad on kohustatud kinni pidama protseduurireeglitest ja eeskirjadest;
▪ juhatus korraldab laenude individuaalset ja kogu laenuportfelli monitooringut;
▪ Credit.ee tegeleb aktiivselt tähtaegselt tasumata laenude haldamisega, rakendades selleks erinevad abinõusid.

Igale laenuotsusele peab eelnema laenuanalüüs. Laenuanalüüsi teostavad Credit.ee laenuhaldurid. Laenuanalüüsi käigus leitakse igale kliendile optimaalne laenusumma. Laenuanalüüsi läbiviimine algab kliendi taustakontrollist ja dokumentide kehtivuse kontrollist, töökoha olemasolu kontrollist.

Kliendi sissetulekute ja väljaminekute kontrollimiseks kasutatakse üldjuhul kliendi panga poolt paberkandjal või digitaalselt kinnitatud kontoväljavõtteid. Panga poolt originaaldokumendina väljastatud kontoväljavõtteid tuleb analüüsida võimalike võltsingute avastamiseks.

Nõuded mõistliku laenukoormuse arvutamiseks.

Oma riskide paremaks juhtimiseks arvutab Credit.ee enne laenulepingu sõlmimist iga kliendi suhtes mõistliku laenukoormuse. Credit.ee hindab, kas:
▪ klient on võimeline tagastama laenu oma sissetulekute arvelt (võttes arvesse kliendi sissetulekute suurust);
▪ laenuandmise otsuse tegemise hetkel teadaolevate asjaolude põhjal võib oletada, et kliendi maksevõime on ettenähtavas tulevikus jätkusuutlik.

Positiivne või negatiivne otsus tehakse järgnevate andmete põhjal:
▪ 
taotleja olemasolevad kohustused (pangalaen, tarbimislaen, väikelaen, kiirlaen, laen, liising ja järelmaks);
▪ ülevaade taotleja krediidiajaloost;
▪ arvestuste aluseks võetud taotleja elamiskulud, leibkonna suurus ja ülalpeetavate arv;
▪ taotleja sissetulekud;
▪ hinnang taotleja maksevõimele s.h. laenukohustuste kuumakse suhe sissetulekusse nii standardiseerituna kui tegelikuna;
▪ taotleja arvestuslik rahaline reserv otsuse tegemise järgselt.

Tarbijalaenu ei valjastata isikule:
▪ 
kellel on maksehäireregistri (Krediidiinfo või Taust.ee) andmetel lõpetamata maksehäire;
▪ kellel on Credit.ee OÜ teadaolevatel andmetel ükskõik missugune lõpetamata oluline võlg või nõue;
▪ kelle suhtes on algatatud kohtu-, täite-, kriminaal- või pankrotimenetlus;
▪ kes taotleb laenu tulenevalt oma sõltuvussuhtest või muust sellisest asjaolust (kasiino-, alkoholi- või narkosõltlane);
▪ kellel puudub töökoht või muu püsiv sissetulek;
▪ kes on pahatahtlikult esitanud vale- või eksitavaid andmeid;
▪ kes on esitanud võltsitud dokumendid;
▪ petturitele ja isikutele, kelle puhul on põhjendatud kahtlus, et tegemist on petturiga.

Nii enne laenamist kui kogu laenuperioodi jooksul saad küsida professionaalset nõu ja abi meie spetsialistidelt:

Telefon: 656 0000
E-post: info@credit.ee
Meie kontoris: F. Tuglase 19, Tartu

Kasulikke nõuandeid saad lugeda ka finatsinspektsiooni loodud tarbijaveebist www.minuraha.ee